Terms of Agreement

Tältä sivulta löydät käyttö- ja sopimusehtomme, joita sitoudut noudattamaan tilatessasi ja käyttäessäsi palveluitamme.

 

Yleiset sopimusehdot

 

1. Voimassaolo ja soveltaminen

1.1 Näitä sopimusehtoja ("Sopimus") sovelletaan Hostaan Oy:n ("Palveluntarjoaja") ja sopimuksen tekevän osapuolen ("Asiakas") välillä koskien Palveluntarjoajan tarjoamia tuotteita ja palveluita. Nämä sopimusehdot astuvat voimaan 5.8.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Sopimusehtoja on viimeksi päivitetty 10.3.2022. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ja tiedottaa muutoksista kotisivuillaan (www.hostaan.fi). Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ja Asiakkaan palveluksessa olevat tahot (alihankkijat ja työntekijät) noudattavat näitä sopimusehtoja.

 

2. Palvelukuvaus

2.1 Palveluntarjoaja tarjoaa Asiakkaan käyttöön Internet-palvelintilaa kotisivujen ylläpitämistä varten ("Kotisivutila"), sekä siihen liittyviä oheispalveluita, kuten verkkotunnusten rekisteröintiä ("Domainrekisteröinti"), sähköpostipalveluita sekä muita erilaisia lisäpalveluita. Ellei toisin ole sovittu, kotisivutilan hintaan ei sisälly kotisivujen suunnittelua, päivittämistä tai kotisivujen tai sähköpostien siirtämistä palvelimelle, vaan nämä toimet jäävät Asiakkaan tai Asiakkaan valitseman tahon tehtäväksi Palveluntarjoajan toimittamien ohjeiden mukaisesti. Kotisivutilan lisäksi Palveluntarjoaja voi tarjota myös kokonaisia palvelinyksiköitä ("Virtuaalipalvelin") sekä niiden oheispalveluita Asiakkaan käyttöön erikseen sovittavilla tavoilla. Palveluiden tarkempi sisältö on määritelty Palveluntarjoajan tuotesivuilla (www.hostaan.fi).

 

3. Sopimuksen syntyminen tai peruuntuminen

3.1 Sopimus syntyy asiakkaan tilatessa palvelun ja Palveluntarjoajan vahvistaessa sen (yleensä sähköpostitse). Laskutuskausi katsotaan alkaneeksi, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt palveluun liittyvät käyttäjätunnukset (sähköpostitse tai kirjeitse). Pääsääntöisesti Palveluntarjoaja avaa palvelut Asiakkaan käyttöön ennen maksusuoritusta ja laskuttaa jälkivaatimuksella. Osa tilauksesta (kuten verkkotunnusten rekisteröinti tai siirto) voi myöhästyä Palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Osa tilauksesta (kuten palveluun siirrettävät verkkotunnukset) voivat edellyttää ennakkolaskutusta tulevista rekisteröintikausista (ns. siirtomaksu). Asiakas sitoutuu maksamaan tilaamansa palvelut tekemänsä tilauksen mukaisesti. 

 

3.2 Palveluntarjoaja voi tapauskohtaisesti pidättää oikeuden toimittaa tilattu palvelu vasta saatuaan Asiakkaalta suorituksen tilaukseen liittyvään laskuun. Palveluntarjoajalla on myös oikeus tehdä tarvittava luottotietotarkastus tai muu arvio Asiakkaasta ja peruuttaa sopimus ennen palveluiden avaamista ilman eri perustelua.

 

3.3 Sopimus katsotaan myös peruuntuneeksi, mikäli Asiakas ei ole toimittanut riittäviä tietoja tilauksen käsittelemiseksi eikä reagoinut kohtuullisessa ajassa pyyntöihin toimittaa niitä. Palveluntarjoaja katsoo sopimuksen peruuntuneeksi myös tilanteessa, jossa asiakas on jättänyt useista muistutuksista huolimatta maksuvelvoitteensa hoitamatta. Tällöin palvelut suljetaan ja erääntyneet maksut siirretään perintätoimiston käsiteltäväksi.

 

3.4 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa palvelun tilaamisesta ilman eri perusteluita. Palveluntarjoaja hyvittää tällöin kotisivutilan osuuden, mutta Asiakas on velvollinen maksamaan mahdollisten rekisteröityjen verkkotunnusten, SSL-sertifikaattien, asiakasta varten yksinomaan hankittujen palvelintuotteiden (esim. Managed Cloud -palvelin) tai muiden kolmansilta osapuolilta hankittujen palveluiden rekisteröinti- tai käyttömaksut, sillä ne eivät ole peruutuskelpoisia.

 

4. Sopimuksen pituus, jatkuminen ja irtisanominen

4.1 Sopimuskauden pituus on palvelun laskutuskauden pituus (esimerkiksi 12 kk). Sopimus jatkuu automaattisesti aina seuraavalle laskutuskaudelle edeltävän laskutuskauden päätyttyä, mikäli asiakas ei ole irtisanonut sitä ja maksaa seuraavan laskutuskauden maksuvelvoitteensa.

 

4.2 Palveluntarjoaja laskuttaa seuraavan sopimuskauden maksut Asiakkaalta etukäteen (esimerkiksi kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä). Mikäli Asiakas ei maksa maksuja ennen uuden sopimuskauden alkamista, Palveluntarjoajalla katsoo tilauksen päättyneeksi ja sulkee sen laskutuskauden lopussa. Asiakkaalle ei synny tällöin maksuvelvollisuutta seuraavasta laskutuskaudesta. Asiakkaan pyytäessä jälkikäteen palvelun uudelleenavausta Palveluntarjoaja voi kuitenkin veloittaa uudelleenavaustyöstä hinnastonsa mukaisesti.

 

4.3 Asiakas voi irtisanoa palvelun milloin tahansa ilman erillistä irtisanomisaikaa ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan. Asiakkaan velvoitteena on tällöinkin maksaa voimassa olevan tilauksensa mukaiset erääntyneet maksunsa. Palveluntarjoajalla ei ole velvoitetta hyvittää mahdollisesti etukäteen maksettuja palvelumaksuja. Asiakkaalla on oikeus siirtää omistamansa verkkotunnukset ja kotisivumateriaali valitsemalleen palveluntarjoajalle kun erääntyneitä maksuja ei ole.

 

4.4 Palveluntarjoajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus mikäli Asiakas ei noudata näitä sopimusehtoja. Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää sopimus ja palvelut kolmannelle osapuolelle, sekä oikeus myös muuttaa sopimuksen ja palvelukuvauksen sisältöä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

 

5. Asiakkaan oikeudet ja velvoitteet

5.1 Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle ajantasaiset asiakas- ja laskutustietonsa, sekä huolehtia näiden pitämisestä ajan tasalla. Laskutustietojen vanhentuminen voi johtaa palveluiden tahattomaan sulkeutumiseen. Palvelut laskutetaan jatkuvien sopimusten osalta etukäteen ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palveluidensa sisältöä, hinnoittelua, maksuehtoja ja muita ominaisuuksia ilmoittaen muutoksista etukäteen (kotisivuilla, sähköpostitse tai laskulla). Uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutuskauden alussa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu ennen uutta laskutuskautta.

 

5.2 Asiakas vastaa Palveluntarjoajan palvelussa säilyttämänsä materiaalin, kuten omien tiedostojen, sähköpostien, ohjelmistojen, käyttäjätunnusten ja salasanojen salauksesta, varmuuskopioinnista, tietoturvallisuudesta, käyttöoikeuksista ja lainmukaisuudesta. Asiakas vastaa siitä, ettei luovuta käyttäjätunnuksia ulkopuolisille. Palvelussa säilytettävä materiaali ei saa olla herjaavaa, rasistista, pornografista, siveetöntä tai Suomen lakien, EU-lainsäädännön, tekijänoikeuksien tai yleisten hyvien tapojen vastaista.

 

5.3 Asiakas ei saa markkinoida Palveluntarjoajan palveluun sijoittamia kotisivujaan tai palvelujaan lain tai hyvien tapojen vastaisesti. Sähköpostipalvelimiamme ei saa käyttää massapostituksiin. Lain vastainen suoramarkkinointi sähköpostitse ilman vastaanottajan suostumusta ei ole sallittua ja voi johtaa sopimuksen purkuun. Sama koskee mainostamista keskustelupalstoilla ja uutisryhmissä, joissa se on kielletty.

 

5.4 Palvelintila on asiakaskohtainen eikä sitä saa jälleenmyydä ilman Palveluntarjoajan erillistä lupaa (poislukien erikseen jälleenmyyntiin tarkoitetut tuotteet). Kahden eri asiakkaan kotisivut ja sähköpostit eivät voi sijaita samassa kotisivutilassa. Palvelu tulee tilata aina loppukäyttäjän nimissä, vaikka tilaaja olisikin eri taho (esimerkiksi loppukäyttäjän kotisivujen suunnittelija).

 

5.5 Palveluntarjoajan tarjoamaan levytilaan on sallittua siirtää vain olennaisesti kotisivuihin ja sähköpostikäyttöön liittyvää materiaalia ja ohjelmistoja, eikä palvelintilaa saa käyttää niin kutsuttuna yleisenä tiedostojen tallennustilana, säilytys- tai jakopalveluna, IRC- tai vastaavaan chat-käyttöön, virtuaalivaluuttojen laskentaan, peliserverinä tai P2P- tai vastaavaan tiedostojenjakoon.

 

5.6 Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan, että Asiakkaan palveluun asentamat ohjelmistot ovat tietoturvallisia, päivitetty uusimpiin versioihinsa ja Asiakkaalla on tarvittavat lisenssioikeudet niiden käyttämiseksi.

 

5.7 Palvelimen sisäiset murtautumisyritykset ja mahdollisten turvallisuusrajoitusten kiertäminen sekä palvelimen käyttäminen muihin kohteisiin hyökkäämiseen on ehdottomasti kielletty ja johtaa välittömästi Sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin vahingonkorvauksiin. Asiakas on velvoitettu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle Asiakkaan palveluun tehdyistä tietoturvaloukkauksista ja havaitsemistaan haavoittuvuuksista. Asiakas myös vastaa kaikista niistä vahingoista täysimääräisesti, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista.

 

6. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvoitteet

6.1 Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan mahdollisimman korkealaatuista ja katkoksetonta tietoverkkopalvelua. Asiakas kuitenkin tiedostaa ja hyväksyy sen, että palvelussa voi olla hetkellisiä toiminta- tai huoltokatkoksia ja toiminta voi tietyissä vikatilanteissa jopa keskeytyä joksikin aikaa. Osa yhteyskatkoksista voi johtua kolmannen osapuolen laite- tai verkkovioista tai kolmannen osapuolen aiheuttamista verkkohyökkäyksistä tai ohjelmistovioista, joihin Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa. Palveluntarjoaja kuitenkin pyrkii kaikin tavoin minimoimaan erilaisten huolto- ja toimintakatkosten keston ja sijoittamaan huoltotyöt pääsääntöisesti yöaikaan, sekä ilmoittamaan huoltoajankohdista mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

 

6.2 Palveluntarjoajalla on oikeus ylläpidollisista ja tietoturvasyistä kirjata asiakkaan levytilaan asiakaskohtaisia lokitiedostoja jotka kuluttavat asiakkaan levytilaa. Asiakaskohtaista levytilaa kuluttavat myös asiakkaan sähköpostit, tietokannat, tilastot sekä asiakkaan itse ottamat varmuuskopiot tai mahdollisista automatisoiduista päivitysprosesseista aiheutuva tilankäyttö, jolloin itse kotisivuja varten ei jää ilmoitettua tilaa kokonaisuudessaan.

 

6.3 Palveluntarjoajalla on oikeus automaattisesti lisätä asiakkaalle tarvittava lisäpalvelu Asiakkaan käyttämien toimintakriittisten resurssien (levytilan tai liikennöintimäärän) ylittyessä, ja laskuttaa asiakasta näistä palveluista, jotta asiakkaan palvelu ei sulkeutuisi kriittisen rajan täyttyessä. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin tässä tilanteessa ensin konsultoimaan Asiakasta.

 

6.4 Palveluntarjoajalla on oikeus automaattisesti rajoittaa asiakkaan palvelinpalveluun kuuluvia suorituskykyresursseja, kuten käytettävissä olevien suoritinyksiköiden ja keskusmuistin määrää tai levynkirjoitus- tai liikennöintinopeutta. Mikäli Asiakkaan sivusto on liikennemäärältään ja/tai kuormitukseltaan normaalista suuresti poikkeava, palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa tai viime kädessä tilapäisesti sulkea Asiakkaan palvelu turvatakseen muiden asiakkaiden palveluiden toimintakyky. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikenettä/kuormitusta, tarkistaa Asiakkaalta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi Asiakkaan kanssa sovitulla tavalla tai tarvittaessa irtisanoa sopimus tällaisissa tapauksissa.

 

6.5 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden ilman ennakkovaroitusta sulkea (tilapäisesti tai pysyvästi) Asiakkaalle tarjotun palvelun ja/tai poistaa Asiakkaan levytilasta materiaalia, mikäli katsoo sen rikkovan sopimusehtoja, lainsäädäntö näin edellyttää tai mikäli Asiakkaan lisäämä materiaali tai ohjelmisto tai laiminlyönti sen tietoturvan ylläpitämisessä sitä edellyttää.

 

6.6 Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaan käyttämän palveluun kohdistuvasta häirinnästä ja pidättää tällaisissa tilanteissa viime kädessä oikeuden ilman ennakkovaroitusta rajoittaa tai sulkea tilapäisesti kokonaan Asiakkaan käyttämä palvelu turvatakseen muiden asiakkaiden palveluiden toimintakyvyn.

 

6.7 Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista (esimerkiksi saamatta jäänyt voitto, liikevaihdon vähentyminen, tuotannon keskeytyminen tai muut ennalta arvaamattomat vahingot), eikä vastaa virheestä tai toimintakatkoksesta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä (ns. Force Majeure), eikä vastaa mahdollisista tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja näistä mahdollisesti aiheutuneista kuluista.

 

6.8 Palveluntarjoajan virhevastuu myös kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka voidaan katsoa Palveluntarjoajan vastuulle kuuluvaksi rajoittuvat korkeintaan kahden kuukauden palvelumaksujen suuruiseen hyvitykseen.